۱۳بهمن ۱۳۹۴

همه ی زندگی،بخشی از خانواده ام هستند. خانواده من همه خانواده ام را،چه آنهایی که زنده اند و چه آنهایی که مرده اند،همه را در یک مجموعه ی دوست داشتنی قرار می دهم و احساس می کنم که تجربیاتی موزون و جالب هستند که برای همه ی ما مفهوم و معنای خاصی دارند.با آنها احساس […]

۱۲بهمن ۱۳۹۴

قدرتی عظیم که همه ی مارا آفریده است. خدا من،این قدرت را دارم که چیزها را همانطور که هستند ببینم.می توانم با چشم عشق، چیزها را همانطور که خدا انجام داده ببینم.از آنجایی که این ذات خداوندی است که همه جا حاضر بوده،و قدرت و دانش کل آفرینش است،می دانم که همه و هر چه […]

Scroll Up