اندیشه زیبا

سپس چشم به سوی دیگر رو گرداند و آنها درباره ی توهم عجیب چشم گفتگو کردند. و می گفتند: «این چشم حتما مشکلی پیدا کرده است.»

یک شب، هنگامی که سکوت جهان را فرا گرفت، زن و دخترش، در حالیکه در خواب راه می رفتند، در باغ مه گرفته شان یکدیگر را دیدند.

در روزگاران باستان، هنگامی که نخستین لرزش کلام بر لبانم جاری شد بر فراز کوه مقدس رفتم و با خدا سخن گفتم، که: پروردگارا، من بنده توام. مشیت نهان تو قانون من است و من برای همیشه فرمانبردار تو خواهم بود.

از من می پرسی چطور دیوانه شدم. این گونه اتفاق افتاد: یک روز، بسی بیشتر از آنکه خدایان بسیاری به دنیا بیایند، از خوابی عمیق بیدار شدم و دریافتم که تمام نقاب هایم دزدیده شده اند؛ همان هفت نقابی که در هفت زندگی ساخته و بر چهره زده بودم. بدون نقاب از میان گذرگاه های شلوغ دویدم و فریاد زدم: «دزد، دزد، دزدهای نابکار.»

ممکن است بگویید ترس در این سیاره موردی شایع است. شما هر روزه در خبر ها می توانید ترس را به شکل جنگ، قتل و حرص و آز ببینید یا بشنوید. ترس از نبود اطمینان به خودمان ناشی می شود و به آن دلیل ما به زندگی نیز اطمینان نمی کنیم.

نیازها و خواسته هایم را قربانی دیگران می کنم. از خواسته هایم می گذرم و برنامه هایم را تغییر می دهم تا بتوانم به کسانی که به من نیاز دارند کمک کنم. حتی به قیمت این که تمامی کارهایم را رها کنم باز هم برای کمک کردن به دوستان آماده ام.

اگر رفتار مادرتان با شما به گونه ای بوده باشد که گویی فردی بی ارزش هستید، متاسفانه شما نیز این رفتار را به عشق و مهر وصل می کنید. وقتی بزرگ می شوید به دنبال زنانی می روید که همچون مادرتان با شما رفتار کنند. زنی خوش رفتار و نیکو، شما را ناراحت و حتی دوست نداشتنی می کند.

من شغلی خلاق دارم، اما ظاهرا نمی توانم متمول شوم. من از دوران خردسالی فقر زیادی را تجربه کردم. اکنون درک می کنم که برای متمول شدن لازم است باورهای طراحی شده ام را تغییر دهم. آنچه را که در دوران خردسالی پیوسته می شنیدم چنین بود: در این حول و حوش هیچ کس درآمد زیادی نداشته است. برای همه پول کافی وجود ندارد. کار نیست.

دوستان می توانند ادامه یا جایگزین هسته ی مرکزی خانواده باشند. بیشتر ما نیاز داریم که تجربه های زندگی را با دیگران قسمت کنیم. وقتی ما پیوند دوستی برقرار می کنیم، نه فقط در مورد دیگران، بلکه در مورد خودمان نیز آگاهی های بیشتری به دست می آوریم.

Scroll Up