اندیشه زیبا

حفظ و نگهداری تلخی و رنجش گذشته جسم مان را به ویرانی می کشاند. من می دانم که ممکن است عفو و بخشش نشان دادن دشوار باشد، اما این روش یکی از تنها شیوه های آزاد کردن خودمان است.

ما مجبور نیستیم «والدینی کامل» باشیم. اگر والدینی مهر آمیز باشیم، فرزندانمان فرصتی خواهند داشت تا آن کسی شوند که ما دوست داریم به منزله ی دوست برگزینیم. آنان افرادی خود شکوفا و موفق خواهند بود.

بیماری نشانه ی مقاومت بدن نسبت به جریان زندگی در برخی حیطه ها، و ناتوانی برای عفو کردن است. من خودم را از این که در گذشته با جسمم رفتار خوبی نداشتم، مورد عفو و بخشش قرار می دهم.

هرچه از خود بیشتر انتقاد کنید، خویشتن خویش تان خوشنودتر خواهد بود. لطفا به خاطر بسپارید، شما جسم تان نیستید، عواطف یا مشکلات تان نیستید. شما موجودی معنوی هستید که دارای تجربه ی بشری است.

خواهش می کنم خود را به این باور شایع اجتماعی گرفتار نکنید که می گوید تنها دوران جوانی است که ارزش زیستن دارد. اگر این چنین کنید شادمانی و سعادت را از خود می ربایید. هر سن و سالی زیباست. آیا جوانی و زیبایی تان این همه افسانه ای بوده است که نتوانستید هیچ ارزش دیگری را در زندگی بنا کنید؟

آنچه که به واقع به شفا نیاز دارد، باور های اجتماعی ماست که می پنداریم زوال تندرستی مان با بالا رفتن سن امری «طبیعی» است. ما مجبور نیستیم به چنین چیزی اعتقاد داشته باشیم.

اعتیاد یعنی اتکا کردن به هر آنچه که بیرون از خودم است. من می توانم به مواد مخدر و الکل، مهرورزی زیاده و توتون معتاد باشم؛ و همچنین می توانم به سرزنش دیگران، به بیمار بودن، بدهکار بودن، قربانی بودن و انکار شدن معتاد باشم. با وجود این، من می توانم فراتر از همه ی چنین چیزهایی بروم.

به محض اینکه به خانه می رسم، اولین کاری که انجام می دهم روشن کردن تلویزیون یا رادیو است. حتی اگر در حال درست کردن شام، دوش گرفتن، مطالعه، صحبت کردن با تلفن و یا کار باشم به هر حال آن صدا باید وجود داشته باشد و مهم نیست چه برنامه ای، چه صدایی و یا چه تصویری دارد از آن پخش می شود.

اگر ما نمی توانیم عشقی را که می گوییم خواستار آن هستیم، به خود اعطا کنیم، هیچ گاه آن را در دنیای بیرون نیز به دست نخواهیم آورد. وقتتان را صرف پیدا کردن چیزی نکنید که در دم در زندگی خودتان وجود ندارد. این کار را با مهرورزی و عشق به خود آغاز کنید.

افکاری که از ذهن ما می گذرند، کلماتی که ادا می کنیم و باور هایی که حفظ می کنیم، بسیار قدرتمند هستند. تقریبا گویی هربار که اندیشه ای را می پرورانیم یا کلمه ای ادا می کنیم، جهان گوش می سپارد و به ما پاسخ می دهد.

Scroll Up