اندیشه زیبا

به نظر می رسد،هرکس یک یا چند مانع دارد که او را از رسیدن به خوشبختی واقعی،سلامتی،لذت و نگاه به هر روز آینده توأم با هیجان و پیشرفت،باز می دارد.

Scroll Up