سالن های زیبایی

اطلاعات مربوط به سالن های زیبایی عضو شبکه زیبا

سالن زیبایی ماتریکا
با مدیریت:خانم دهقان پور
تلفن:22421833

سالن زیبایی النا 2
با مدیریت:خانم سارا آزادی نژاد
تلفن ثابت:22562791

سالن زیبایی ثریا
تلفن:22328386

سالن زیبایی مینا
با مدیریت: خانم مینا آب چی
تلفن :22603857

سالن زیبایی گل آرا
با مدیریت:خانم پروانه بخشی نژاد
تلفن:22868060

سالن زیبایی درسا
با مدیریت:خانم نعیمه اشرفی
تلفن:22335980

سالن زیبایی رابو
با مدیریت: خانم سحر مقدم
تلفن:22954973

22954993

آموزشگاه و آرایشگاه آرشیدا
با مدیریت:خانم رضایی منش
تلفن:86020914

86020925

Scroll Up