سالن های زیبایی

اطلاعات مربوط به سالن های زیبایی عضو شبکه زیبا

سالن زیبایی ماتریکا
با مدیریت:خانم دهقان پور
تلفن:۲۲۴۲۱۸۳۳

سالن زیبایی النا ۲
با مدیریت:خانم سارا آزادی نژاد
تلفن ثابت:۲۲۵۶۲۷۹۱

سالن زیبایی ثریا
تلفن:۲۲۳۲۸۳۸۶

سالن زیبایی مینا
با مدیریت: خانم مینا آب چی
تلفن :۲۲۶۰۳۸۵۷

سالن زیبایی گل آرا
با مدیریت:خانم پروانه بخشی نژاد
تلفن:۲۲۸۶۸۰۶۰

سالن زیبایی درسا
با مدیریت:خانم نعیمه اشرفی
تلفن:۲۲۳۳۵۹۸۰

سالن زیبایی رابو
با مدیریت: خانم سحر مقدم
تلفن:۲۲۹۵۴۹۷۳

۲۲۹۵۴۹۹۳

آموزشگاه و آرایشگاه آرشیدا
با مدیریت:خانم رضایی منش
تلفن:۸۶۰۲۰۹۱۴

۸۶۰۲۰۹۲۵

Scroll Up