لوئیز هی: این کتاب مجموعه ی نامه هایی است که من طی سال ها از مردم سراسر جهان دریافت کرده ام و پاسخ داده ام. نامه ها بیانگر نگرانی های عمیقی است نسبت به بسیاری از حیطه های زندگی. تقریبا تمام کسانی که به من نامه نوشته اند، به نوعی می خواستند خودشان و جهانشان را تغییر دهند. من در پاسخ هایم سعی کرده ام در نقش واسطه، به این افراد کمک کنم تا اهداف شان را به انجام برسانند.

نامه ای که به عنوان سلامتی مربوط است:

متن نامه:
لوئیز عزیز،
اکنون حدود پنج سال است از کمر دردی که شدتش متفاوت است، به ستوه آمده ام. گاه این درد به اندازه ای شدید می گردد که تقریبا غیر قابل تحمل است و بدن من به یک سو خم می شود. در کتاب تان شفای زندگی می گویید این شرایط به دلیل «ترس از پول» یا «نبود حمایت مالی» ایجاد می شود. آیا منظورتان این است که من از پول می ترسم، یا از نبود آن در هراس هستم؟

این درد همچنین در سمت راست بدنم بیشتر است و در آن سمت تبخال و پسوریازیس ایجاد می شود. در سال 1975 انگشتان دست راستم به دلیل حادثه ای شغلی قطع شد. آیا این موضوع نیز نوعی به این مساله مربوط است؟ یا الگویی از آن است؟

آحرین پرسش: آیا عبارت تاکیدی، حتی اگر فرد با شک و تردید نسبت به کارایی شان آنها را تکرار کند، باز هم موثر واقع می شوند؟ آیا ایمان و اعتقاد نیز در درمان نقش بازی می کنند؟

جواب نامه:
عزیز نازنین،
بهترین جایگاه الگو های درد آفرین، اصلاح روابط مان با والدین است. سمت راست بدن نشاگر جنبه ی مردانه است و سمت چپ بدن جنبه ی زنانه. از آنجا که تقریبا همه ی مشکلات شما از سمت راست ناشی می شوند، به نظر من خشمی عمیق و مسایل حل نشده نسبت به پدرتان وجود دارد. وقتی درد هم حضور داشته باشد، به ویژه دردی دایمی که شما به آن دچارید، نشانگر آن است که در ضمن با احساس گناه مداومی نیز سر و کار دارید. با وجود این من مطمئن هستم چیزی وجود ندارد که شما نسبت به آن احساس گناه کنید.

حفظ و نگهداری تلخی و رنجش گذشته جسم مان را به ویرانی می کشاند. من می دانم که ممکن است عفو و بخشش نشان دادن دشوار باشد، اما این روش یکی از تنها شیوه های آزاد کردن خودمان است. من احساس می کنم که شما در زندان دردی محصور هستید که ندانسته آن را آفریده اید.

ما اغلب ندانسته اجازه می دهیم که ذهن مان بر دردهای گذشته اسکان کند و به سبب آن در پیرامونمان فضایی منفی می آفرینیم. در نتیجه، تجربیات منفی را نیز جذب می کنیم. من توصیه می کنم که درمانگر یا پزشکی را بیابید که به شما کمک کند تا از این الگو ها آزاد شوید.

عبارت تاکیدی در سراسر زندگی تان موثر واقع شده اند. هر فکری که اندیشیده اید و هر کلمه ای که بر زبان رانده اید، عبارت تاکیدی است که زندگی به آن پاسخ می دهد. در گذشته این عبارت اغلب منفی بودند و نتایج منفی نیز ایجاد می کردند. اکنون اگر شما انتخاب کنید، این افکار و کلمات می توانند مثبت و بخشنده باشند و زندگی تان را به سوی بهتر شدن تغییر دهند.

این عبارت را به کار برید: من اجازه می دهم عشق از جانب قلبم گذشته را شفا بخشد؛ من آزاد هستم.

Scroll Up