فقط همانی باش که هستی.

توقعات
من، خود را با شرایط کنونی دوست دارم و می پذیرم. در چنین موقعیتی، برای اعضای درونی بدنم نیز احساس آرامش می کنم، و این حس را دارم که عضلات گردنم به راحتی و نرمی کار خود را انجام می دهند. پیش از این، در برابر عشق و مقبولیت مقاومت می کردم و بر این عقیده بودم که باید وزنم را کم کنم، شغلی در رده ی بالا داشته باشم، عاشق شوم، و پول یا هر چیز دیگری که لازم است به دست آورم. چیزی که اتفاق افتاد این بود: وقتی وزنم کم شد و ثروت زیادی به دست آوردم. باز هم هیچ علاقه ای به خود نداشتم. پس لیست دیگری برای خود درست کردم. این بار، توقعات و انتظاراتی را که از خود داشتم، از لیست حذف کردم. دیگر قدرتی شگفت انگیز در من وجود داشت. از این که فقط همانی باشم که هستم، شور و لذت فراوانی در خود احساس می کنم.

منبع:زنان خردمند نغمه افسردگی سر نمی دهند/نویسنده:لوئیز ال.هی؛مترجم:م.ن.مینا.

Scroll Up