من، یک نور درخشان هستم.

تحت مراقبت
بدن من یک معجزه است. بدن مردمان دیگر نیز معجزه است.بدن هایمان می دانند که چگونه در دست حوادث قرار می گیرند، چگونه باید استراحت کنند و چگونه باید تجدید قوا نموده و دوباره به کار خود ادامه دهند. ما همیشه باید بدانیم که به بدن هایمان گوش بسپاریم و هر آنچه که نیاز دارند، به آنها بدهیم. گاهی اوقات توجه داشتن به دیگران کاری بسیار طاقت فرسا بوده و بیش از آن چیزی است که انتظار داشته ایم. پس یاد بگیرید که کمک بخواهید. شما چه تحت مراقبت باشید و چه مراقبت بکنید، عشق ورزیدن به خودتان، یکی از مهم ترین چیزهایی است که می توانید در خود داشته باشید. وقتی واقعا به خود عشق می ورزید و می پذیرید که به راستی خودتان هستید، گویی ورود به مرحله ای جدید را با قدرتی بالاتر شروع کرده اید. ناگهان همه چیز به سوی خوبی پیش می رود، احساس آرامش می کنید و به اعماق قلبتان پی می برید.

منبع:زنان خردمند نغمه افسردگی سر نمی دهند/نویسنده:لوئیز ال.هی؛مترجم:م.ن.مینا.

Scroll Up