من، برای رسیدن به تکامل، از نیاز هایم جدا می شوم.

رها کردن عادت ها
وقتی می خواهم از یک الگوی قدیمی استفاده کنم، آن الگو، مثل یک مسئله در ذهنم مطرح می شود. من عاداتی را که مانند پیام آورانی از اعماق وجودم برخاسته و می خواهند محبوب باشند می شناسم. من از جهان می خواهم که به من کمک کند تا از ترس آزاد شده و از خود پیروی کنم و به سوی درکی تازه روان شوم. من می آموزم که برای عادت ها و عقاید منفی خوب باشم. من عادت دارم بگویم: «آه! می خواهم از آن خلاص شوم.» اکنون می دانم که همه ی عادت هایم را برای رسیدن به هدفی واحد به وجود آورده ام. پس عادت های کهنه را با عشق کنار گذارده و راه های مثبت بیشتری را برای رفع نیازهای خود می یابم.

منبع:زنان خردمند نغمه افسردگی سر نمی دهند/نویسنده:لوئیز ال.هی؛مترجم:م.ن.مینا.

Scroll Up