من، عاقلانه شوخی می کنم.

شوخ طبعی
در ضمیر ناخودآگاه، هیچ حسی از شوخ طبعی وجود ندارد. اگر درباره ی خود یک لطیفه بسازم یا خودم را در سطح پایین قرار دهم، هیچ معنا و مفهوم خاصی ندارد، فقط با این کار، کودکی و شیطنت خود را نشان داده و ضمیر ناخودآگاهم، این را به عنوان واقعیت پذیرفته، مثل آن را می سازد. اگر یک لطیفه قومی و ملیتی بگویم یا کسی را تحقیر کنم، یقیناً زیر لوای این قانون که: «از هر دست بدهی از همان دست میگیری» قرار می گیرم. پس یاد گرفته ام که شوخ طبعی خود را عاشقانه و عاقلانه به کار ببرم. یقیناً شوخی های بسیاری در زندگی وجود دارد که نباید لزوماً با بد نام یا تحقیر کردن کسی یا کسانی از افراد جامعه به کار رود. حتی در برخورد ها، همه ی تلاشمان برآن است که به جهان کمک کنیم تا محیط زندگی مان را فضایی عاشقانه و ایمن تر ببخشیم.

منبع: زنان خردمند نغمه افسردگی سر نمی دهند/نویسنده:لوئیز ال.هی؛مترجم:م.ن.مینا.

Scroll Up