خود برترم، زندگی ام را راهنمایی می کند.

زیرکی

من برای خوشنودی دیگران یا سپری کردن زندگی ام این جا نیستم. من این جا هستم تا بیاموزم که چگونه بی قید و شرط به خود و دیگران عشق بورزم. هیچ کس نمی تواند بدون اطلاع یا خواست خودم، در کار من تدبیر کند یا زیرکی به خرج دهد. وقتی من خود نمی دانم که چه کسی هستم، در واقع آماده ام تا آن باشم که دیگران می خواهند؛ پس باید به آموختن شخصیت خود همت کنم. می دانم که نه مجبورم با احساسات دیگران همراستا شوم و نه لازم است نسبت به دیگران تدبیری بیندیشم تا آنها با احساسات من همراستا شوند. وقتی زیرکی و تدبیر به کار گرفته شود، ارتباط با کودک درون و عشق ورزیدن با آن از مهم ترین مسایل خواهند بود. اکنون خود برترم را فرا می خوانم و عشق و دانایی اش را به جان می خرم.

منبع:زنان خردمند نغمه افسردگی سر نمی دهند/نویسنده:لوئیز ال.هی؛مترجم:م.ن.مینا.

Scroll Up