هر چیزی را که بخواهم، در دسترس است.

نظم
من، از مرتب کردن وسایل و چیزهایی که دارم لذت می برم، زیرا وقتی چیزی را نیاز دارم و به دنبالش می گردم به سادگی پیدا می کنم. همه چیز در نظم الهی قرار گرفته، از ستارگان در آسمان، تا لباس های من در کمد و کاغذهایم روی میز. من از تشریفات کارهای روزمره ام لذت می برم زیرا هم جسمم را به کار می اندازد و هم فکرم را پرورش می دهد. به نظر، وقتی نظم در زندگی ام حاکم است، برای آفرینش و کاربرد بینش ها و نظرات تازه، فرصت کافی دارم. نکته دیگر این که، کارهای روزمره ام، قابل تغییر و شادی آفرینند. پس مرا در انجام کارهایی که به همین منظور به این جا آمده ام کمک می کند. من، بخشی از تدبیر الهی هستم. همه چیز در نظمی صحیح قرار دارد.

منبع:زنان خردمند نغمه افسردگی سر نمی دهند/نویسنده:لوئیز ال.هی؛مترجم:م.ن.مینا.

Scroll Up